• (*) Video bao gồm định dạng thực tế, animation, stop-motion, motion graphic…
 • (*) Creative Studio Athena thực hiện từ kịch bản - quay - dựng - hiệu đính

Short
Video

 • TVC

 • Review Video

 • Mutex Video

 • Reaction Video

 • How-to Video

 • Event Recap

 • Interview Video

 • Editorial Video (Video đăng tải báo chí)

Long
Video

 • Corporate Film (Phim giới thiệu doanh nghiệp)

 • Event Livestream

 • Event Recap